Kvalitet och miljö

Elektriska AB Lennström och G-Tre Säkerhetsteknik AB utför installationsarbeten inom el och säkerhet, mestadels i Stockholmsregionen och tillgodoser genom var och en av sina medarbetare kundens krav och förväntningar på efterfrågad produkt.

 • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål
 • Vi följer lagar och våra kunders krav
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas

Elsäkerhet innebär för oss:

 • Vi arbetar för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga anläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten och säkerhetsinstallationer utförs av yrkesfolk med god erfarenhet och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning/driftsättning.
 • Materielen som används uppfyller kraven i gällande el materiel- och EMC-föreskrifter.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete utförs så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhet.

Kvalitet innebär för oss:

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att aktivt informera och utbilda vår personal samt följa gällande lagstiftning och förordningar inom vårt verksamhetsområde, samt våra kunders behov.
 • Genom förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal utför vi våra åtaganden med 0-felsfilosofi.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar så att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Miljö innebär för oss:

 • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsorteringen.
 • Vi bidrar till en för miljön hållbar framtid genom att förebygga föroreningar samt arbeta för bästa möjliga utnyttjandegrad av materiel, transporter och energi samt val av produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Arbetsmiljö innebär för oss:

 • Grunden för en bra produktion är en bra arbetsmiljö.
 • Nöjda medarbetare.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.
 • Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vår totala verksamhet.
 • Arbetsmiljön är ofta olika beroende på vilken typ av projekt vi arbetar med, därför är det viktigt att samarbetet och synpunkter från alla medarbetare tas tillvara och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna, så att tillbud, olycksfall och arbetsskador undviks.
 • Ett aktivt rehabiliteringsarbete bedrivs.

Jämställdhet innebär för oss:

 • Elektriska AB Lennström och G-Tre Säkerhetsteknik AB har som mål att erbjuda alla medarbetare en jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av arbetsmiljön.
 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
 • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.